یک روز چشماتو باز کنی می بینی من تموم شودم
می بینی جام چه خالی
یا رفته ام پی خودم
اگر یک روز روزگار
پیشت خودت باز بشینی
تمام این روزها رو جلو چشمات باز می بینی
بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X